Việc

Vừa tàn ngày, mình cũng muốn tàn theo. Quá mệt!!! Có ai đời ngày Chủ Nhật là ngày mệt hơn tất cả những ngày khác cộng lại không chứ? Đâu ra cái lề thói đó, đâu ra cái kiểu hành xác rất… hay như vậy??? Nhưng cũng vẫn xài được, vì dù tối mắt tối mũi nhưng ngày CN là ngày đẹp nhất trong các ngày trong tuần, vì giường ấm đệm êm, bàn vẽ rất lớn và rất nhiều thứ để vác ra rồi xếp vào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s