Mờ ảo

Mấy hôm nay dán mắt vào màn hình nhiều quá mắt mở muốn không ra, cái gì cũng ảo, cũng mờ, cũng đẹp lạ kỳ.

Mắt mở một nửa, não muốn tắt.

My blurry Valentine~~~

Clothes & Accessories from 6DongDong

Makeup & Photos by ChandraV

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s