How do you love someone

Momma never told me how to love. Daddy never told me how to feel
Momma never told me how to touch. Daddy never showed me how to heal
Momma never set a good example. Daddy never held momma’s hand
Momma found everything hard to handle. Daddy never stood up like a man

I walked alone, broken. Emotionally frozen. Getting it on. Getting it wrong

How do you love someone without getting hurt
How do you love someone without crawling in the dirt
So far in my life clouds have blocked the sun
How do you love, how do you love someone

It’s hard to tell the truth, when you always lie.

Lập đi lập lại mãi, không bao giờ ngừng. Vì có những lúc tưởng chừng thoải mái thì lại tan tành với những muộn phiền. Được cái vì mình đã luôn thây kệ, nên quen với việc mặc kê, vì cũng không can dự, không quan tâm. Dù có nhận vài cái tát vào mặt thì cũng chín bỏ vào mồm, nuốt trôi là qua cả. Nhé!

Không quan tâm chuyện gì, chỉ có đập ruồi đập muỗi qua ngày là được. Còn hơn phải đập con hùm con hổ, mình quăng dép mình chạy cho lẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s